Skonseng UL ble stiftet 29.3.1903. Skonseng UL har hatt både kulturell og idrettslig virksomhet og vært organisert med skigruppe, fotballgruppe, fritidsklubb, teatergruppe og et husstyre for klubbhuset; Gammelskola. I tillegg var det en rekke trimaktivitetsgrupper. Per 2021 er er Skonseng UL organisert med skigruppe, fotballgruppe, fritidsklubb og Hovedstyret har ansvar for vedlikehold av Gammelskola.

Laget har også representanter i bygdas Samfunnshusstyre og Bøgdalag, slik at lagets interesser blir fremmet der det er mulig. Skonseng UL er på en måte livsnerven på Skonseng ettersom laget står for mye av aktivitetene i bøgda i tillegg til at lagets eiendom og anlegg som Gammelskola, lysløypa og idrettsplassen er meget synlig.

Ansvar for Hovedstyret

Ansvaret vårt er i hovedsak å skjøtte det administrative for hele Skonseng Ungdomslag.

Det vil si at vi skjøtter den overordnede økonomien til laget, administrere medlemsliste samt fakturere medlemmene. Vi vedlikeholder årlig søknader for midler til drift hos aktuelle instanser, dette gjelder i hovedsak Rana Kommune og Norges idrettsforbund. Vi er også pålagt å rapportere aktivitet, inntekter og utgifter. Styret i hovedlaget avholder mellom 4 og 7 styremøter i året.

Foruten om disse tingene så behandler vi saker som blir meldt inn til laget enten fra medlemmer eller undergrupper.

Kasserer har som hovedansvar å vedlikeholde kassadagebok og behandle bilag, det behandles ca. 200 bilag i året. Sekretær fører referat og leder har som hovedansvar å se at alle krav til hovedlaget blir møtt. Foruten om disse designerte oppgavene fordeles stortsett de resterende oppgavene på hele styret.

Leder velges for ett år om gangen, de resterende vervene sitter i to år.